चांगला शेरेमोनी

चांगला शेमरोनी

आणि देखा, आणि एक शास्त्री उठाना; आणि हय सांगीसन, तेनी परीक्षा कराले लागणा; कि ओ गुरुजी, आनंत जीवन ना वारीस होवा साठे मी काय करू, ? तेनी तेले सांग; कि व्यवस्ता मा काय लिखेल शे ? तू कसा वाचस ? तेनी उत्तर दिधा, कि तू प्रभू आपला देवले आपला पुरा मन आणि आपला पुरा जीव आणि आपली पुरी शक्ती आणि आपली पुरी बुद्धी संगे प्रेम ठेव ; आणि आपला शेजारी कन आपला सारखा प्रेम ठेव , तेनी तेले सांग, तुनी चांगल उत्तर दिधा, हइच कर: त तू जिंदा ह्राशी , पण तेनी स्वता ले धर्मी ठरावानि ईछ्या कण येशू ले विचार, त मना शेजारी कोण शे ? येशू नि उत्तर दिधा; कि माणूस यरुशलेम मधून यरिहोले जाई राय्न्ता, कि डाखुस्नी घेरीसन तेना कपळा काळी लीनात, आणि मारी कुटीसन तेले आधमरता सोळीसन चालना ग्यात , आणि अस हुईन, कि त्याच मार्ग वरून एक याजक जाई राय्न्ता: पण तेले देखीसन एककळून चालना ग्या, ह्याच प्रकारे एक लेवी त्या जागा वर उना, तो बी तेले देखीसन एककळून चालना ग्या , पण एक सामरी प्रवासी तठे इनिघणा, आणि तेले देखीसन दया करणा , आणि तेना जोळे ईसन आणि तेना घाव वर तेल आणि द्राक्षरस टाकी सन पट्टी बांधी, आणि आपली सवारी वर टाकीसन सराय मा लीग्या, आणि तेंनी सेवा करी| , दुसरा दिन तेनी दोन दिनार काडीसन वैदिक ले दिना, आणि सांग; एनि सेवा चालूच ठेवजो, आणि आणि जेकाही तून आखो लागिन, ते मी तुले परत एवावर दिसू , आते तुनी समाज मा जो डाखूस कण घेरायेल होता,ह्या तीनस मधून तेना शेजारी कोण ठरणा ? तेनी सांग, तोच तेना वर दया करणा: येशू नि तेले सांग, जा, तू बी तसाच कर ||